ទូរទស្សន៍​អនឡាញ

{fullwidth} ឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើកទឹកចិត្តអេតមីន ត្រឹមតែ ៤០០០រៀល សូមអរគុណទុកជាមុន 💸 : 002 808 835 HENG YOU AC : 015 990 122 HENG VENGSENG 💸 : 02727154 HENG VENGSENG ប្រសិនបើ លោកអ្នកចង់ចូលរួមក្នុងចំនួនតិចតួច ចាប់ពី 100 រៀល លោកអ្នកអាចបរិច្ចាគបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត ដោយមិនចាំបាច់ស្គែន និងមិនចាំបាច់បើកកម្មវិធី − គ្រាន់តែចុចលីងខាងក្រោម! ប្រាក់រៀល៖ https://link.payway.com.kh/ABAPAYaI118876a

Comment